Všeobecné podmínky

slevových karet produktu Houseman

 

 Vymezení pojmů

 

  1. produkt HOUSEMAN“ se rozumí ochranou známkou R chráněný systém slevových karet
  2. Forever card - Discount  card - Bonus card“  (dále jen slevová karta) se rozumí: slevové karty umožňující čerpat výhody produktu HOUSEMAN 
  3. služby hodinového manžela HOUSEMAN“ se rozumí: veškeré  služby poskytované hodinovým  manželem majitelům slevových karet 
  4. e-shop HOUSEMAN“ se rozumí: internetový katalog zboží ze kterého mohou majitelé    slevových karet nakupovat se slevami, odstupňovanými podle typů jejich slevových karet
  5. smluvní partneři produktu HOUSEMAN“ se rozumí: společnosti, které mají uzavřenu smlouvu provozovatelem produktu HOUSEMAN a je možné u nich prostřednictvím slevových karet čerpat slevy,výhody a bonusy 
  6. never-ending light“ se rozumí: program bezplatné  výměny nefunkčních žárovek v bytě majitele slevové karty.  Při každé pracovní návštěvě hodinového manžela jsou mimo aktuální objednávku  zkontrolována svítidla a zdarma vyměněny nefunkční  žárovky,  a to po celou dobu platnosti karty.
  7. každá pátá návštěva zdarma“ se rozumí: při první pracovní návštěvě hodinového manžela dostane zákazník kupón na který je mu vylepena první nálepka a při každé další pracovní návštěvě opět jedna.Při páté návštěvě má zákazník první dvě hodiny prací zdarma   

 Karty

 

1. Slevová karta je po celou dobu platnosti majetkem zákazníka.

2. Je to slevová karta, jejíž držitel získává  po splnění a akceptaci těchto všeobecných podmínek pro používání slevových karet slevy při nákupu zboží v e-shopu HOUSEMAN, slevy na služby hodinového manžela HOUSEMAN  a rovněž slevy u smluvních partnerů  provozovatele produktu HOUSEMAN.

 

3. Slevovou kartu může  získat každý kdo:

 a) zakoupí  slevovou kartu v období  jejího  prodeje  na www.houseman.cz  

 b) zakoupí slevovou kartu od  jejího stávajícího majitele

 c) získá slevovou kartu  typ Forever  (pouze mezi manželi)

 

4. Slevovou  kartu si může  za zvýhodněnou cenu získat  každý kdo:

 a) zakoupí slevovou kartu  ve zvláštní akci určené pouze pro stávající klienty  

 b) zakoupí slevovou  kartu ve slevové akci v období  zveřejněném   na stránkách www.houseman.cz

c) zakoupí slevovou kartu ve slevové akci v období  zveřejněném na stránkách některého ze smluvní ch slevových portálů  

 d) vyhraje slevovou kartu ve slosování  na připravované HOUSEparty v jednom z Pražských nočních clubů

 

5. Slevové karty jsou opatřeny identifikačními znaky: 

přední strana 
       

 a) logo produktu  

 b) identifikační číslo karty

 c) jméno zákazníka  

 d) typ karty

zadní strana 
        

 a) magnetický proužek  

 b) čárový kód

 c) podpisové okno

 

Tyto znaky umožňují akceptaci  karty  pracovníky provozovatele produktu HOUSEMAN, tedy služby hodinového manžela HOUSEMAN, v e-shopu HOUSEMAN a rovněž  u  jeho smluvních partnerů HOUSEMAN.

 

6. Zakoupením karty  dává její majitel souhlas, aby provozovatel produktu HOUSEMAN shromažďoval osobní údaje pro svoji potřebu, tj.  k  výkonu  přímo související obchodní činnosti, pro marketing a korespondenci. Tyto činnosti jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7. O případných změnách osobních údajů oproti údajům zadaným do registračního formuláře je majitel karty povinen informovat provozovatele produktu HOUSEMAN  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti  dnů od vzniku změny,  a to písemnou formou nebo e-mailem .

8. Prostřednictvím karty poskytuje provozovatel produktu HOUSEMAN  držiteli karty jednostrannou službu. Provozovatel produktu HOUSEMAN si vyhrazuje právo jednostranně změnit vlastnosti, podmínky a smluvní partnery,  nebo ukončit  systém slevových karet.  Změny nemohou působit zpětně. Upozornění na ukončení platnosti karet musí provozovatel produktu HOUSEMAN poštou nebo elektronickou poštou všem zúčastněným stranám a rovněž je povinen předem toto oznámit na webu www.houseman.cz .

9. Provozovatel produktu  HOUSEMAN   je oprávněn  s okamžitou platností odstoupit od smlouvy o používání slevových karet bez náhrady, a to  v případě, že držitel karty, používá služby v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami nebo neoprávněně  zasahuje do systému.

10. Uplatnění slev:

 a) použití slevových karet na slevy hodinového manžela: majiteli karty je po jejím předložení pracovníkovi provádějícím službu automaticky odečtena plná sleva z aktuální ceníkové ceny za provedené práce a navíc poskytnuta služba never-ending light zcela zdarma.

 b) použití karty k  nákupu v e-shopu www.houseman.cz/katalog/ : majitel karty po přihlášení do systému číslem své karty a zadáním kódu PIN  zde nakupuje zboží za ceny odpovídající typu jeho karty.

 c) použití karty u smluvního partnera :  u smluvních partnerů platí slevy platné v období jejich čerpání dle platného seznamu aktuálních smluvních partnerů na stránkách produktu HOUSEMAN http://www.houseman.cz/katalog/smluvni-partneri/

11. Využívat slev na služby hodinového manžela HOUSEMAN,  zvýhodněných nákupů  v e-shopu  produktu HOUSEMAN nebo čerpání slev u smluvních partnerů produktu HOUSEMAN není nijak omezeno s výjimkou nákupu nebo čerpání slev v nepřiměřeném  množství  u stejného produktu.  Za nepřiměřené množství je považováno takové množství, které je evidentně větší než průměrná spotřeba stejného produktu u rodin v ČR.

12. Maximální množství využitých slev za jeden kalendářní měsíc není omezeno, pokud je v souladu s bodem 11.

13. Karta má platnost po celou dobu vyplývající z typu karty a za předpokladu, že  budou plněny  tyto všeobecné podmínky  pro používání slevových karet produktu HOUSEMAN.

14. Platnost karty lze dočasně přerušit, a to z důvodu  její ztráty či odcizení . Po písemné žádosti majitele  karty, a to max. do 30 dní, bude společností provozující produkt  HOUSEMAN do 30dní vystavena karta nová (nikoli duplikát).  Vystavení nové karty je zpoplatněno částkou 100,- Kč splatnou při podání žádosti o její vystavení.

15. Výše slev,bonusů a výhod je proměnná. O aktuálních slevách v katalogu  HOUSEMAN  i  slevách u smluvních partnerů se můžete vždy aktuálně informovat na www.houseman.cz .

 

16. Každý majitel slevové karty HOUSEMAN  má možnost využívat všech platných slev pro dané období, které nabízejí naši  smluvní partneři, a to jak při hotovostních platbách,  tak při platbách převodem či kartou.

17. Jednotlivé slevy u slevových karet nelze sčítat a nedají se kombinovat s ostatními  druhy slev ve slevovém systému Houseman  s výjimkou akce „každá pátá návštěva zdarma“. 

18. V případě,že provozovatel produktu  HOUSEMAN přeruší platnost karty z důvodu porušení těchto všeobecných smluvních podmínek používání slevových karet, je nové  aktivování slevové karty možné jen na základě  žádosti, kterou provozovatel produktu HOUSEMAN posoudí po zaplacení aktivačního poplatku. Aktivační poplatek je stanoven ve výši 200,- Kč .

19. Kartu je možné převést  na jiného majitele (prodat, darovat a podobně). Takovou změnu je povinen původní majitel oznámit do 3 pracovních dnů a nový majitel změnu potvrdit do 3 pracovních dnů. K tomuto účelu slouží formulář k převodu karty, který je přílohou každé kupní smlouvy. Převodem karty na jiný subjekt není dotčena doba platnosti karty ani její verze. U karet Forever je možné převést kartu pouze po předchozím souhlasem provozovatele produktu Houseman.

20. V případě, že si slevovou kartu již nepřejete využívat, lze její platnost bezplatně ukončit .  V tomto případě je nutné písemnou formou požádat o  ukončení platnosti karty . Ukončením platnosti  karty ze strany majitele nevzniká právo na vrácení kupní ceny. Provozovatel produktu Houseman kartu trvale zablokuje a karta zůstává nadále Vaším majetkem, proto ji není nutné vracet.

21. V případě poškození slevové karty je držitel povinen  tuto skutečnost co nejrychleji oznámit provozovateli produktu HOUSEMAN (mailem,telefonicky, osobně, dopisem), zároveň je možno požádat o vystavení nové slevové karty a zaplatit smluvní poplatek ve výši 100,-Kč.

22. Slevové karty   jsou akceptovány u všech smluvních partnerů provozovatele produktu HOUSEMAN .    Smluvní  partner má ve své provozovně na viditelném místě vylepeno logo HOUSEMAN.

23. Aktuální seznam smluvních partnerů najdete na www.houseman.cz .

24. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách

25. Majitel slevové karty výslovně uděluje souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto všeobecných podmínek a toto stvrzuje svým podpisem kupní smlouvy.

 

 

                                                                 Váš hodinový manžel Praha HOUSEMAN